SafeCase PC Instrukcja Obsługi

Do czego służy SafeCase                                      PDF

SafeCase to program działający na komputerach PC pod systemu Windows lub Linux oraz na telefonach komórkowych i innych urządzeniach mobilnych, umożliwiający przechowywanie i odczyt sekretnych i prywatnych danych typu dane kart bankowych i kredytowych, dane dotyczące kont bankowych, dowolnych haseł dostępu, kodów transakcyjnych itp. w sposób bezpieczny: dane te przechowywane są w postaci mocno zaszyfrowanej, co czyni dostęp do nich dla osób niepowołanych niezmierne trudnym i kosztownym.

Dla wygody użytkownika SafeCase oferuje zestaw zdefiniowanych szablonów typowych zapisów. Każdy szablon dodatkowo dodaje do zestawu pól wolne pole Notatka, w którym to polu użytkownik może zapisać dowolne informacje dotyczące danego zapisu.

Definiowanie użytkownika i logowanie

SafeCase PC login panel

Przy pierwszym wystartowaniu programu SafeCase użytkownik proszony jest o podanie i powtórzenie swojego tajnego hasła, dzięki któremu jedynie on będzie miał dostęp do danych zarządzanych przez SafeCase . To hasło powinno mieć długość co najmniej 3 znaków ( zalecamy długość co najmniej 5-6 znaków ), być nietrywialne i oczywiście zostać zapamiętane przez użytkownika SafeCase ( Sejfika ). Dzięki zastosowaniu SafeCase ( Sejfika ) będzie to jedyne hasło, które użytkownik powinien pamiętać. Wszystkie pozostałe hasła można powierzyć aplikacji SafeCase .

SafeCase umożliwia przechowywanie danych dla wielu użytkowników na komputerze, używając różnych loginów ( nazw użytkownika ). W celu utworzenia nowego archiwum dla nowego użytkownika wystarczy przy logowaniu zaznaczyć na panelu logowania opcję Utwórz nowe konto, podać nowy login, oraz zdefiniować i powtórzyć hasło nowego użytkownika i na koniec nacisnąc Loguj.


Dane w programie SafeCase

SafeCase PC main panel

Po zdefiniowaniu użytkownika lub zalogowaniu się SafeCase prezentuje główne okno aplikacji. U góry tego panelu umiejscowione jest menu operacji programu jak i pasek narzędziowy głównych operacji programu.

Poniżej paska narzędziowego umieszczone są główny panel z drzewkiem wszystkich objektów i danych programu i użytkownika, panel wyszukiwania danych oraz obszar roboczy, w którym widoczne są poszczególne zapisy danych.

W głównym panelu pod węzłem drzewka Moje zapisy umieszczone są zapisy użytkownika. Każdy zapis może posiadać zdefiniowane przez użytkownika podzapisy, w dowolnej głębokości. Użytkownik może nawigować po drzewku objektów i zapisów własnych klikając na węzły drzewka i na poszczególne objekty w drzewku.

Po wybraniu pojedynczego zapisu danych naciskając na klawisz Edytuj można zmienić dane zapisu. Po zmianie tych danych można te zmiany zapamiętać naciskając na klawisz Zapisz lub odrzucić zmiany naciskając na Anuluj.

Przeglądając dane zapisu nawet bez naciśnięcia klawisza Edytuj, można przy pomocy systemowego mechanizmu zaznacz - kopiuj - wklej przenieść np. hasło do innego programu lub do przeglądarki internetowej.

 

Dodawanie nowych zapisów

SafeCase PC adding new record

Aby dodać nowe zapisy, należy w głównym panelu wybrać w drzewku węzeł Moje zapisy lub konkretny zapis. Naciskając prawy klawisz myszy i w menu wybrać operację Nowy zapis z predefiniowanego szablonu i wybrać myszą z listy potrzebny szablon zapisu.


SafeCase PC editing new item

W obszarze edycyjnym ukarze się szablon zapisu. Użytkownik może teraz wypełnić poszczególne pola zapisu danymi.

Po skończeniu edycji należy wybrać z menu Zapisz. Zapis pokazany jest w trybie podgładu. Wybierając z menu Edycja można wrócić do edycji. Naciskając na klawisz Anuluj rezygnujesz ze zmian danych.

Po zapisie nowy zapis ukaże się w drzewku zapisów pod wybranym uprzednio węzłem w drzewku.


SafeCase PC new item stored

Każdy zapis ( nie tylko Katalog ) w SafeCase może mieć podzapisy. Zalecamy jednak stosowanie zapisów Katalog do tworzenia struktury twoich zapisów.

Aby zapamiętać w sposób bezpieczny obrazki, zdjęcia lub kopie sekretnych dokumentów, wybierz szablon Obraz. Aby zabezpieczyć listę kodów transakcyjnych ( np. dla konta bankowego ) zastosuj szablon Lista kodów transakcyjnych. Używając tych zapisów można wczytać plik zdjęcia lub obraz.

Wyszukiwanie zapisów

SafeCase PC search panel

Jako analogia znanych wyszukiwarek, SafeCase umożliwia ci wygodne i szybkie wyszukiwanie zapisów twojego archiwum. Wystarczy wybrać z głównego panelu panel Szukaj, podać poszukiwane słowa lub części słów.

W szczególnych przypadkach możliwe jest dodatkowe określenie specjalnych warunków wyszukiwania:

-ignoruj duże małe litery

-tryb wyszukiwania tekstu -> szukany tekst albo występuje w polu zapisu, albo jest słowem, albo musi odpowiadać polu

-porównanie pól -> albo którekolwiek pole odpowiada kryterium, albo wszystkie

Po naciśnięciu klawisza Wyszukaj w obszarze roboczym ukaże się lista znalezionych zapisów. Klikając na zapis w liście można poniżej listy przeglądać i edytować poszczególne zapisy.

 

Ulubione i Ostatnio używane

 

Podobnie jak w przeglądarkach internetowych SafeCase umożliwia wybór ostatnio używanych zapisów oraz ulubionych.

W głównym panelu pod węzłem drzewka Zakładki umieszczone są listy ulubionych i ostatnio używanych ( przeglądanych lub edytowanych ) objektów.

Listy te można również przeglądać i z nich korzystać z menu Zakładki.

Aby wybrać ulubiony lub ostatnio używany objekt z listy w drzewku Zakładki, należy go zaznaczyć w drzewku i naciskając prawy klawisz myszy w pojawiającym się menu wybrać Idź za tym linkiem. Wybierając Usuń link można usuwać z listy pojedyncze linki.

Do wybrania zapisu z listy w menu wystarcza po prostu jego wybranie w liście lewym klawiszem myszy.

Zapis użytkownika może zostać dodany do listy ulubionych w drzewku zapisów pod węzłem Moje zapisy. Należy w tym celu zaznaczyć w drzewku myszą odpowiedni zapis, naciskając prawy klawisz myszy w aktywowanym menu wybrać lewym klawiszem myszy opcję Dodaj do ulubionych.

Lista ostatnio używanych jest automatycznie aktualizowana przez program SafeCase.


Zapamiętywanie i przeglądanie obrazów i zdjęć

 

SafeCase PC image item panel

SafeCase umożliwia również zabezpieczone kryptograficznie przechowywanie i przeglądanie obrazów i zdjęć ( patrz szablony Obraz i Lista kodów transakcyjnych ).

SafeCase PC image view

Przeglądając zapis z obrazem można przeglądać obrazek dokładnej przy pomocy panelu Podgląd obrazka. W panelu podgląd obrazu można powiększać, przesuwać, a nawet obracać obraz.

Po naciśnięciu klawisza Akceptuj aktualne ustawienia powiększenia i pozycji obrazu zostaną przez SafeCase zapamiętywane, co ułatwia ponowne korzystanie np. z listy kodów transakcyjnych.

 

Ustawienia

 

SafeCase PC settings panel

W normalnym użytkowaniu SafeCase nie wymaga żadnych ustawień. W szczególnych przypadkach można jednak zmienić pewne ustawienia programu w panelu Ustawienia:

-blokowanie dostępu przy braku aktywności -> określa czas, po którym aplikacja automatycznie się blokuje. Odblokowanie następuje przez podanie hasła.

-język -> tu można wybrać język programu i wybrać krajowy zestaw szablonów

-skin -> użytkownik może wybrać wygląd graficzny programu

-data instalacji -> pokazuje datę instalacji programu. Ważne dla wersji demonstracyjnej programu, która jest aktywna 100 dni od daty instalacji. Po tym terminie można uruchomić program dokonując zakupu jego licencjonowanej wersji.

-katalog kopii danych -> w tym miejscu określa się bazowy katalog dla automatycznie tworzonych kopii danych programu

-automatyczne kopie danych -> włącznik ten decyduje o tym, czy aktywny jest lub nie automatyczny tryb wykonywania kopii bezpieczeństwa danych programu

Aby zmienić ustawienia, wybierz z menu tryb Edycja i zmień dane. Po dokonaniu zmian, potwierdź przejęcie zmian naciskając na Akceptuj.


Zmiana hasła użytkownika

 

SafeCase PC changing password

Użytkownik może zmienić swoje hasło dostępu ( logowania ) do programu SafeCase wybierając z panelu narzędzi opcję Zmień hasło lub z menu Narzędzia opcję Zmień hasło. Pojawi się panel zmiany hasła, w którym użytkownik powinien podać dotychczasowe hasło logowania oraz zdefiniować i powtórzyć nowe hasło logowania.

Hasło zostanie zmienione po naciśnięciu klawisza Zmień, jeśli nowe hasło jest takie same jak w polu Potwierdź nowe hasło. Operacja ta może zająć trochę czasu.

Naciskając na klawisz Anuluj można w każdej chwili zrezygnować ze zmiany hasła.

Menu programu

Program SafeCase posiada również klasyczne menu programu służące do sterowania działaniem programu.

Wybór operacji z menu odbywa się przy pomocy myszy, klikając na poszczególne pozycje menu.

Menu Plik

 

SafeCase PC menu file

Menu Plik zawiera następujące operacje:

 

 • Wylogowanie

Umożliwia wylogowanie aktuanego użytkownika bez opuszczenia programu SafeCase. Pokazuje się panel login umożliwiający ponowne zalogowanie się.

 

 • Wyjście z programu

Powoduje natychmiastowe wyjście z programu SafeCase.

Menu Szukaj

 

SafeCase PC menu search

Menu Szukaj zawiera następujące operacje:

 • Szukaj zapisu

Umożliwiaja przejście do panelu Wyszukaj i szybkie wyszukanie zapisów.


Menu Zakładki

 

SafeCase PC menu shortcuts and bookmarks

Menu Zakładki zawiera następujące operacje:

 • Ulubione

Umożliwiaja szybkie przejście do jednego z ulubionych zapisów.

Po zbliżeniu myszy do tej pozycji menu na prawo od niej ukazuje się lista ulubionych zapisów. Wybranie i kliknięcie na jeden z nich powoduje szybkie przejście do tego zapisu.

 • Ostatnio używane

Umożliwiaja szybkie przejście do jednego z ostatnio używanych zapisów.

Po zbliżeniu myszy do tej pozycji menu na prawo od niej ukazuje się lista ostatnio używanych zapisów. Wybranie i kliknięcie na jeden z nich powoduje szybkie przejście do tego zapisu.


Menu Narzędzia

 

SafeCase PC menu tools

Menu Narzędzia zawiera następujące operacje:

 • Ustawienia

Umożliwiaja uruchomienie panelu zmian ustawień programu.

 • Zmień hasło

Umożliwiaja zmianę hasła logowania do programu SafeCase. Po wybraniu tej opcji użytkownik musi podać dotychczasowe hasło oraz podać dwukrotnie nowe hasło i potwierdzić zmianę naciskając na klawisz Zmień.

 • Kopia danych

Umożliwiaja stworzenie kopii danych.

 • Odtworzenie danych

Umożliwiaja odtworzenie danych z kopii danych programu SafeCase.

 • Aktualizacja licencji

Umożliwiaja aktualizację licencji programu SafeCase.

 • Usuń archiwum

Umożliwiaja skasowanie archiwum danych programu SafeCase. Przed skasowaniem użytkownik musi podać aktualne hasło logowania co zabezpiecza przed skasowaniem danych przez osoby nieuprawnione.

Uwaga !

Po wywołaniu Usuń archiwum dane aktualnego użytkownika zostają trwale skasowane w komputerze. Ich odtworzenie jest możliwe jedynie poprzez odtworzenie danych z poprzednio wykonanej kopii bezpieczeństwa !

 • Wirtualna klawiatura

Aktywuje wirtualną klawiaturę.

Wirtualna klawiatura zastępuje standardową klawiaturę komputera i umożliwia bezpieczne podawanie danych alfanumerycznych przy pomocy myszy komputera.


Menu Pomoc

 

SafeCase PC menu help

Menu Pomoc zawiera następujące operacje:

 • Pomoc

Umożliwiaja uruchomienie panelu pomocy obsługi programu SafeCase.

 • Informacje

Umożliwiaja uruchomienie panelu z informacjami o programie SafeCase.


Aktywacja licencji programu

 

SafeCase PC license activation panel

Po instalacji wersji demonstracyjnej programu SafeCase użytkownik może testować program SafeCase przez okres 100 dni od daty instalacji. W tym okresie program jest prawie w pełni funkcjonalny. Jedyną nieaktywna funkcją jest możliwość wczytu danych z kopii bezpieczeństwa.

Po tym okresie użytkownik powinien albo odinstalować program SafeCase albo dokonać zakupu licencji komercyjnej programu SafeCase.

Licencja programu SafeCase umożliwia jego eksploatację na jednym urządzeniu docelowym ( komputer PC z systemem Windows lub Linux ). W celu korzystania z program SafeCase na telefonach komórkowych lub innych urządzeniach mobilnych polecamy mobilną wersję programu SafeCase. Obie wersje programu SafeCase są kompatybilne i mogą między sobą wymieniać dane użytkownika.

Licencję komercyjną programu SafeCase aktywuje się podając w panelu aktywacji licencji kod aktywacyjny, otrzymany w trakcie jej zakupu. Panel aktywacji licencji wywołuje się z menu Narzędzia. Po zakończeniu okresu testowego SafeCase podczas startu proponuje bezpośrednie przejście do tego panelu.

Aby dokonać zakupu licencji programu SafeCase i aktywacji licencji, należy podczas dokonywania zakupu licencji podać identyfikator urządzenia docelowego ( Id urządzenia ). Identyfikator urządzenia widoczny jest w panelu aktywacji licencji. Można go z pola panelu bezpośrednio przekopiować ( mechanizm Kopiuj – Wklej ) na stronie internetowej, na której dokonywany jest zakup licencji.

Kod aktywacyjny składa się z 4 grup po 5 znaków, które po zakupie licencji należy podać w odpowiednich polach w panelu aktywacji licencji.


Kopie bezpieczeństwa i wymiana danych pomiędzy urządzeniami

SafeCase umożliwia tworzenie bezpiecznych, zaszyfrowanych kopii danych. Kopie te mogą być ponownie wczytanie w przypadku utraty danych w archiwum głównym programu.

Kopie te można też wykorzystać do wymiany danych pomiędzy poszczególnymi instalacjami programu na komputerach lub telefonach komórkowych albo innych urządzeniach mobilnych. Oczywiście, na każdym komputerze lub telefonie komórkowym konieczne jest posiadanie licencji programu SafeCase.

Kopie danych zapamiętane są w wybranym dla kopii katalogu plików. Wybrany katalog zawiera po wykonaniu kopii pliki danych w podkatalogach, wszystkie zaszyfrowane przy pomocy podanego hasła.

Tworząc kopię bezpieczeństwa, SafeCase kopiuje dane wyłącznie aktualnie zalogowanego użytkownika. Każdy użytkownik jest odpowiedzialny samodzielnie za tworzenie kopii bezpieczeństwa swoich danych.

SafeCase umożliwia wykonywanie kopii bezpieczeństwa w 2 trybach:

 • manualnym -> użytkownik wybiera samodzielnie docelowy katalog dla kopii

 • automatyczny -> użytkownik definiuje bazowy katalog dla kopii, program SafeCase dla każdej nowej kopii tworzy automatycznie podkatalog wedlug aktualnej daty

Zalecamy regularne wykonywanie kopii danych najlepiej w trybie automatycznym. Zabezpieczy to użytkownika przed utratą cennych informacji w przypadku awarii komputera lub dysku. Zalecamy kopiowanie tych kopii na osobne dyski lub na trwałe nośniki jak płyty CD/DVD lub pamięci USB.


Automatyczny tryb wykonywania kopii bezpieczeństwa

 

SafeCase PC automatic backup panel

W automatycznym trybie wykonywania kopii bezpieczeństwa użytkownik wybiera bazowy katalog dla wszystkich kopii bezpieczeństwa w systemie plików na komputerze. Program SafeCase przy każdym wykonywaniu kopii bezpieczeństwa automatycznie na podstawie aktualnej daty tworzy nowy docelowy podkatalog dla nowej kopii i wykonuje kopię.

Tryb automatyczny włącza się w panelu ustawień.

Po włączeniu trybu automatycznego konieczne jest ustalenie w panelu ustawień docelowego katalogu kopii danych. W tym celu można podać ścieżkę tego katalogu albo w polu tekstowym Katalog kopii danych, albo znaleźć ten katalog przy pomocy panelu wyboru katalogu naciskając na klawisz Wybierz.


Manualny tryb wykonywania kopii bezpieczeństwa

W trybie manualnym użytkownik wybiera każdorazowo katalog docelowy dla nowej kopii bezpieczeństwa. W panelu wyboru katalogu można utworzyć nowy katalog.

Wykonanie kopii bezpieczeństwa

Wykonanie kopii bezpieczeństwa wymaga wykonania następujących operacji

1. Uruchomienie procedury poprzez naciśnięcie na klawisz Kopia danych lub punkt menu Kopia danych.

W trybie automatycznym SafeCase program automatycznie tworzy nowy podkatalog w katalogu bazowym i wykonuje kopię bezpieczeństwa, wykorzystując do szyfrowania aktualne hasło użytkownika.

W trybie manualnym konieczne są jeszcze 2 następne kroki:

2. Użytkownik dokonuje wyboru / definicji docelowego katalogu dla kopii danych. Użytkownik może wybrać dowolny katalog na komputerze i / lub zdefiniować nowy katalog docelowy dla kopii bezpieczeństwa.

3. Następnie użytkownik ustala hasło szyfrowania kopii ( może być to hasło stosowane do logowania do programu ). Wybrane hasło należy w celu kontroli powtórzyć. Przy wyborze hasła należy kierować się ogólnymi zaleceniami instrukcji programu SafeCase dotyczącymi wyboru haseł. Naciśnięcie na przycisk Kontynuacja powoduje dokończenie operacji i wykonanie kopii bezpieczeństwa. Przycisk Rezygnacja przerywa tworzenie kopii bezpieczeństwa.

Dopiero wtedy SafeCase wykona kopię bezpieczeństwa danych w wybranym przez użytkownika katalogu i przy użyciu wybranego przez niego hasła.

Tworzenie kopii bezpieczeństwa może w zależności od ilości danych zająć trochę czasu.

Rezultat wykonania kopii przekazany jest w panelu wiadomości.

Wczyt kopii bezpieczeństwa

Wczyt kopii danych możliwy jest oczywiście po poprzednim wykonaniu takiej kopii.

Wczyt kopii danych przebiega inaczej w zależności od trybu wykonywania kopii danych ( manualny lub automatyczny ).

Wczyt kopii danych rozpoczyna się przez naciśnięcie klawisza Odtworzenie danych ( lub wybranie z menu odpowiedniej opcji Odtworzenie danych ).


Wczyt kopii danych w trybie manualnym

1. Użytkownik przy pomocy panelu wyboru katalogów odnajduje i wybiera katalog, w którym znajduje się żądana kopia danych. Należy wybrać katalog, w którym znajduje się podkatalog safeCaseData.

2. Użytkownik podaje hasło do odszyfrowania danych. Musi to być to samo hasło użyte przy wykonywaniu kopii danych.

3. Program SafeCase dokonuje wczytu danych. Jeżeli operacja zakończyła się sukcesem, drzewko danych będzie zaktualizowane.

Wczyt kopii danych w trybie automatycznym

1. Program SafeCase prezentuje listę kopii danych znalezionych w katalogu bazowym kopii danych. Poszczególne kopie określane są nazwą, wskazującą na datę wykonania kopii i jej numer kolejny. Użytkownik może dokonać wyboru kopii, którą chce wczytać.

2. Użytkownik podaje hasło do odszyfrowania danych. Musi to być to samo hasło użyte przy wykonywaniu kopii danych.

3. Program SafeCase dokonuje wczytu danych. Jeżeli operacja zakończyła się sukcesem, drzewko danych będzie zaktualizowane.


Wymiana danych pomiędzy urządzeniami

Kopie danych programu SafeCase zapamiętane są jako zaszyfrowane zwykłe pliki w katalogach systemu plików komputera. Aby przenieść dane z jednej instalacji programu SafeCase do innej ( np. z komputera na telefon komórkowy lub na inny komputer ) należy skopiować katalog z kopią danych na docelowy komputer lub telefon komórkowy ( korzystając np. z łącza USB lub Bluetooth i programu do zarządzania telefonem z komputera np. programem PC Suite ).Następnie w trybie manualnym ( który należy w programie SafeCase na urządzeniu docelowym uprzednio włączyć, wyłączając tryb automatyczny kopii danych ) odnaleźć i dokonać wczytu kopii danych z katalogu z uprzednio skopiowaną kopią danych. Należy przy tym zastosować do odczytu danych hasło uprzednio użyte przy tworzeniu kopii danych.

Synchronizacja z innymi lokalizacjami SafeCase

SafeCase posiada mechanizm automatycznej synchronizacji danych pomiędzy różnymi instalacjami programu. Wymieniane są dane danego użytkownika, tylko jeśli użytkownik sobie tego życzy. Wymiana danych odbywa się w sposób maksymalnie zabezpieczony, zaszyfrowany.

Synchronizacja danych programu SafeCase jest w pełni automatyczna. Użytkownik może dowolnie zmieniać swoje dane. Programy SafeCase automatycznie odnajdują w sieci obecność swoich odpowiedników i proponują przeprowadzenie operacji synchronizacji danych. Synchronizacja danych może również odbywać się w tle, z niewielką integerencją w bieżące korzystanie z programu SafeCase przez użytkownika.

Synchronizacja danych odbywa się pomiędzy instalacjami programu SafeCase na komputerach w komputerowej sieci lokalnej. Możliwe jest oczywiście skonfigurowanie mechanizmu synchronizacji tak, aby działał on również przez internet, np. konfigurując własny komputer do dostępu w internecie. Mechanizm synchronizacji danych SafeCase działa pomiędzy wieloma równoważnymi instalacjami programu SafeCase ( nie jest konieczny wyróżniony nadrzędny serwer ).

Synchronizacja danych może odbywać się pomiędzy instalacjami programu SafeCase na komputerach PC ( z systemem Windows lub Linux ) jak i pomiędzy komputerami i np. telefonami komórkowymi. Synchronizacja pomiędzy telefonami komórkowymi jest możliwa, jeśli telefon komórkowy znajdzie się w zasięgu komputera ( np. po podłączeniu telefonu komórkowego do komputera przy pomocy kabla USB lub poprzez radiowe łącze Bluetooth ).

Mechanizm synchronizacji danych programu SafeCase automatycznie troszczy się o odpowiednie uaktualnienie danych. W przypadku możliwych do wystąpienia konfliktów ( np. jeśli użytkownik zmieni jakiś tekst jednocześnie na różnych urządzeniach ), program automatycznie tworzy nowe wersje objektów danych i użytkownik może po zakończeniu synchronizacji samodzielnie podjąć decyzję co do aktualności danych i dokonać ich uporządkowania.

Porządkowanie danych po synchronizacji użytkownik przeprowadza na urządzeniu o większych możliwościach edycji i większym komforcie użytkowania: przy synchronizacji danych pomiędzy telefonem komórkowym i komputerem porządkowanie danych odbywa się na komputerze.


Bezpieczeństwo danych w SafeCase

 

Dane zarządzane przez SafeCase są zaszyfrowane przy użyciu nowoczesnych, zaawansowanych algorytmów kryptograficznych. Ich odszyfrowanie wymaga użycia potężnych środków i zastosowania zaawansowanej technologii informatycznej, co czyni ich nieupoważnione odszyfrowanie praktycznie niemożliwym. Dostęp do tych danych zabezpieczony jest wybranym przez ciebie hasłem głównym, który dzięki SafeCase staje się jedynym hasłem, który trzeba precyzyjnie zdefiniować i pamiętać.

Hasło główne użytkownika SafeCase musi się składać z co najmniej 4 znaków. Radzimy jednak zdefiniować hasło z co najmniej 5 lub nawet 6 znaków i to w sposób nietrywialny, z użyciem cyfr i liter.

Pamiętaj: 10 nieudanych prób dostępu z podaniem nieprawidłowego hasła powoduje automatyczne skasowanie twojego archiwum danych !

SafeCase automatycznie blokuje się po określonej w ustawieniach programu ilości minut braku aktywności użytkownika. Dla bezpieczeństwa polecamy również ręczne wylogowanie przy pomocy opcji Wyloguj.


Wirtualna klawiatura

 

SafeCase PC virtual keyboard

W celu podniesienia poziomu ochrony danych w programie SafeCase dodaliśmy wirtualną klawiaturę, która umożliwia podawanie znaków przy pomocy myszy komputera z pominięciem standardowej klawiatury. Zabezpiecza to przed przejęciem danych użytkownika przez niepowołane osoby wykorzystujące proste programy podsłuchujące standardową klawiaturę komputera.

W programie SafeCase można korzystać z wirtualnej klawiatury nie tylko przy logowaniu się do programu, ale również edytując dowolne dane użytkownika.

Szczególnie polecamy włączenie opcji Pływająca: wirtualna klawiatura po każdym znaku zmieni swoją pozycję, utrudniając przejęcie znaków przy pomocy programów podsłuchujących mysz.


Nowości, nowe wersje, aktualizacje

Radzimy na naszych stronach regularnie informować się o nowościach dotyczących m.in. programu SafeCase

www.mpsystem.com/pl/produkty/safecase

Na tych stronach znajdziesz również informacje o nowych wersjach i aktualizacjach programu SafeCase . Instalując nową wersję programu SafeCase na twoim urządzeniu pamiętaj o wybraniu opcji zachowania twoim danych, inaczej będą one przez oprogramowanie telefonu skasowane !


Ogólna informacja o produkcie

SafeCase jest produktem firmy MP System Sp. z o.o. ( www.mpsystem.com ). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ogólne warunki

MP System Sp. z o.o. ( www.mpsystem.com ) jest niezależnym producentem oprogramowania i gwarantuje wysoką jakość i wysokie bezpieczeństwo programu SafeCase. MP System Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby nasz produkt zapewniał maksymalnie możliwe bezpieczeństwo i wygodę działania.

Pomimo tego nie możemy jednakowoż w pełni odpowiadać za bezpieczeństwo danych zarządzanych przez nasz produkt.

Patrz również warunki licencji programu.