Extreme Outlier - program analiz statystycznych

Funkcja

Extreme Outlier jest programem statystycznym służącym do wyszukiwania obserwacji odstających w seriach wyników.

Literaturę dotyczącą metody Extreme Outlier znajdziesz w artykule

Jack Shoemaker, Robust Outlier Identification using SAS

Oryginalnie autor wykorzystuje płatne oprogramowanie firmy SAS. Nasza implementacja bazuje na języku Java i "wolnych" bibliotekach tego języka.

Sposób funkcjonowania

Extreme Outlier wywoływany jest jako rozkaz w okienku interpretera komend ( Windows, Linux, Unix, Mac ).

Extreme Outlier przetwarza dane dostarczone w postaci pliku w prostym formacie:, kolejne wartości liczbowe próbek ( przecinek jako znak oddzielający część ułamkową ) oddzielone są znakiem nowej linii.

Plik ten można wygenerować np. przy pomocy arkusza Excel i wyeksportować do formatu CSV.

Po przetworzeniu Extreme Outlier produkuje tekstowy plik raportu, który dokumentuje serię wyników, wykazuje wartości odstające oraz wartości:

Z Value of 25th percentile  ( wartość Z dla 25 percentyla )
Z Value of 75th percentile  ( wartość Z dla 75 percentyla )
Inter quartile range  ( rozstęp między kwartyłami )
Lower bound  ( dolne ograniczenie )
Upper bound  ( górne ograniczenie )
Area under lower tail  ( powierzchnia pod lewym "ogonem" rozkładu )
Area under upper tail  ( powierzchnia pod prawym "ogonem" rozkładu )
Two sided alpha value ( poziom istotności alfa dla testu dwustronnego )

Wywołanie programu następuje przy pomocy komendy:

java -cp commons-math-1.2.jar;outlier.jar;. com.mpsystem.stat.outlier.OutlierFilter sourcefile reportfile s 1,5 0,0005

s - single run ( dane wejściowe reprezentujące jedną serię próbek w jednym pliku )  lub m - multiple run ( dane wejściowe z wielu próbek w wielu plikach )

1,5 - multiplication factor ( parameter algorytmu Extreme Outlier: współczynnik multiplikacji określający szerokość akceptowanego pasma wartości )

0,0005 - significance ( parameter algorytmu Extreme Outlier: określający współczynnik istotności dla wartości odrzucanych ).

 

Dane dostarczane są w plikach w postaci liczb oddzielonych znakami nowej linii ( newline ).

 

Środowiska, w których działa Extreme Outliner

Extreme Outliner jest programem napisamym kompletnie w języku Java i w związku z tym można go używać po zainstalowaniu maszyny Javy ( www.javasoft.com ) pod praktycznie dowolnym systemem operacyjnym !

Instalacja

W tym miejscu można ściągnąć wersję runtime programu, gotową do bezpośredniego wykorzystania.

Wymagania:

1. JRE/JDK - maszyna wirtualna języka Java ( do ściągnięcia na stronach www.javasoft.com ) w wersji >= 1.5

2. Biblioteka statystyczna commons-math ( do ściągnięcia pod http://commons.apache.org/math ) w wersji >= 1.2

3. Plik JAR programu Extreme Outlier

4. Plik startowy outlier.bat, korzystający dodatkowo z pliku cpappend.bat.

Posiadając zainstalowaną maszynę Javy, resztę możesz pobrać tu:

outlier.zip

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani kodem źródłowym, prosimy o kontakt.

Licencja

Extreme Outlier jest produktem firmy MP System Spzoo. MP System Spzoo rezerwuje wszelkie prawa do tego produktu. MP System udziela użytkownikom prywatnym, komercyjnym i instytucjonalnym prawa do użytkowania Extreme Outlier  na dowolnej ilości komputerów bez żadnych opłat. MP System nie odpowiada za ewentualne szkody wynikające z korzystania z tego produktu.